IV . ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НСПУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Категорії розділу

Міні-чат

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.08.2019, 22:49

С Т А Т У Т


Національної спілки письменників України

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НСПУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. НСПУ має свої організації в областях та містах України.

4.2. В основу організаційної будови НСПУ покладено принципи виборності і колегіальності всіх органів від низу до верху, їх періодичної звітності перед членами НСПУ.

4.3. Органами управління НСПУ є:

а) з'їзд (конференція);

б) рада;

в) президія;

г) секретаріат;

д) ревізійна комісія.

4.4. Вищим органом Національної спілки письменників України є з'їзд, який скликається радою НСПУ не рідше одного разу на п'ять років. Позачерговий з'їзд може бути скликаний радою Спілки або на вимогу половини членів НСПУ. З'їзд може бути скликаний на вимогу половини обласних (територіальних) письменницьких організацій. У з'їзді беруть участь делегати від обласних організацій НСПУ. Норму представництва на з'їзд і порядок виборів делегатів визначає рада (розширена президія) НСПУ. З'їзд вважається правомочним, коли в ньому візьме участь дві третини обраних делегатів. Письменники, що присутні на
з'їзді, але не були обрані його делегатами, мають право дорадчого голосу.

4.5. З'їзд письменників України:

а) приймає, змінює або доповнює Статут НСПУ;

б) обговорює найважливіші проблеми розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і громадському житті та визначає перспективні напрями роботи НСПУ;

в) заслуховує, обговорює і затверджує звіти ради Спілки, президії, ревізійної комісії НСПУ, правління Літфонду НСПУ, інших підрозділів НСПУ, створених НСПУ, оцінює роботу НСПУ, її виконавчих і виборних органів;

г) обирає на альтернативній основі голову НСПУ терміном на п'ять років, який на час виконання своїх обов'язків припиняє перебування в будь-якій політичній партії. Вибраним вважається той, за кого подана половина голосів плюс один. Якщо жоден із претендентів не набрав такої кількості голосів, проводяться повторні вибори з двох кандидатів, що набрали найбільше голосів. Перебування особи на посаді голови НСПУ, як правило, не повинно перевищувати двох термінів підряд;

д) обирає простою більшістю голосів раду Спілки, ревізійну комісію НСПУ терміном на 5 років. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову і подає на затвердження ради НСПУ. Всі виборні органи Спілки на з'їзді, як правило, оновлюються не менше як на третину. Кількісний склад та форма голосування визначаються з'їздом. Рішення по підпунктах а), б), в) пункту 4.5. Статуту НСПУ приймаються простою більшістю голосів присутніх на з'їзді делегатів;

е) приймає рішення про реорганізацію, саморозпуск НСПУ, які набувають чинності за наявності кваліфікованої більшості
поданих голосів (двох третин).

4.6. Конференція НСПУ. Конференція НСПУ складається із числа членів ради Спілки та повноважних представників обласних письменницьких організацій. У період між з'їздами конференція розглядає актуальні проблеми літературного процесу і діяльності НСПУ. Конференція НСПУ скликається в разі потреби згідно із рішенням ради НСПУ. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів.

4.7. У період між з'їздами вищим органом НСПУ є рада Спілки.

Рада Спілки:

а) розглядає і розв'язує найважливіші питання діяльності НСПУ, за винятком тих, що належать до компетенції з'їзду або конференції;

б) скликає позачерговий з'їзд або конференцію НСПУ з власної ініціативи чи на вимогу половини членів НСПУ;

в) обирає зі свого складу президію НСПУ, яка реалізує на практиці рішення і завдання з'їзду та ради Спілки, у кількості 29-31 особи, обирає зі свого складу заступників голови НСПУ, секретарів ради, обирає правління Літфонду НСПУ, затверджує голову правління Літфонду.

г) у виняткових випадках, з наступним затвердженням на з'їзді НСПУ, вносить зміни і доповнення до Статуту НСПУ;

д) вирішує питання про вступ НСПУ в міжнародні письменницькі організації, а також вихід з них.

4.8. Рада Спілки скликається на засідання двічі на рік. Засідання вважається правомочним, коли в ньому взяли участь не менше двох третин його членів. Рішення ради НСПУ приймаються простою більшістю голосів.

4.9. Президія Спілки:

а) координує діяльність НСПУ в період між засіданнями ради НСПУ з усіх питань;

б) організовує скликання засідання ради Спілки;

в) приймає рішення про створення чи розпуск обласних та інших місцевих організацій НСПУ, а також постійних комісій НСПУ;

г) приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій та підприємств і затверджує положення про їх діяльність;

д) формує, в тому числі й на контрактній основі, штатний апарат, який працює з президією Спілки відповідно до діючого законодавства;

е) ухвалює щорічний кошторис НСПУ;

є) координує роботу підрозділів НСПУ, призначає і звільняє директора Літфонду НСПУ, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних ланок НСПУ;

ж) приймає рішення про заснування нових періодичних видань, книжкових видавництв, спільних видань із зарубіжними асоціаціями і фондами, госпрозрахункових підприємств і організацій;

з) таємним голосуванням за рекомендацією приймальної комісії НСПУ приймає нових членів НСПУ.

Засідання президії Спілки скликається не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії правомочні при наявності двох третин її членів.

Рішення президії НСПУ приймаються простою більшістю голосів.

4.10. Голова НСПУ:

•  представляє Спілку в законодавчих і виконавчих органах України, а також у взаємовідносинах із спорідненими організаціями інших держав;

•  здійснює координацію роботи ради і президії Спілки;

•  пропонує раді Спілки кількісний та персональний склад президії та секретаріату;

•  керує роботою президії та секретаріату;

•  має право першого підпису, відкриває рахунки в установах банку;

•  видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату Спілки, затверджує штати та розміри заробітної плати;

•  призначає на посади керівників підрозділів та організацій, безпосередньо підпорядкованих НСПУ;

•  підписує угоди про оренду приміщень НСПУ; підписує разом із головою правління Літфонду НСПУ після відповідного рішення ради НСПУ документи про відчуження нерухомого майна Спілки;

• голова НСПУ має право відмінити або призупинити рішення загальних зборів та інших органів управління, посадових осіб, організацій НСПУ та у разі порушення ними чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів і положень організацій та структурних підрозділів Спілки. В разі відсутності голови НСПУ його функції виконує один із заступників голови.

4.11. Заступники голови, секретарі ради НСПУ займаються всіма поточними питаннями діяльності НСПУ, забезпечують виконання рішень ради і президії Спілки і є на чолі з головою НСПУ робочим секретаріатом Спілки, який збирається на свої засідання відповідно до потреб. Керівники і члени керівних органів Спілки та структурних підрозділів, голова і члени ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу конкуруючих зі Спілкою організацій та підприємств незалежно від форми власності та видів діяльності. Член керівних органів НСПУ та її структурних підрозділів не має права використовувати матеріальну базу Спілки для заснування та поточної особистої приватної діяльності, створення особистих приватних підприємств та їх утримання за рахунок коштів Спілки.

4.12. Обласні та інші місцеві організації НСПУ функціонують на засадах самоуправління при підтримці їх організаційно-творчої,
фінансово-господарської діяльності з боку президії Спілки та місцевих держадміністрацій. Вони утворюються постановою президії НСПУ.
Обласні організації НСПУ на загальних зборах обирають свої органи: голову, раду організації, а також ревізійну комісію. Обласні організації НСПУ здійснюють статутні завдання НСПУ на терені свого регіону; рішенням загальних зборів, яке приймається індивідуально і шляхом таємного голосування, рекомендують літераторів для вступу до НСПУ, подаючи документи до приймальної комісії НСПУ.

•  Звітно-виборні збори в обласних організаціях НСПУ проводяться один раз на три роки.

•  Обласні та інші місцеві організації НСПУ у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими статутними органами та затверджуються президією НСПУ. Для набуття прав юридичної особи обласні та інші місцеві організації повинні зареєструватися в установленому законом порядку, в місцевих органах влади.

•  Ревізійна комісія НСПУ обирається з'їздом і звітує перед з'їздом письменників України. До компетенції ревізійної комісії НСПУ входить контроль за виконанням цього Статуту, рішень з'їздів, конференцій НСПУ, ради і президії Спілки, перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ, Літфонду НСПУ та його підрозділів; у разі необхідності ревізійна комісія аналізує роботу всіх ланок НСПУ та її органів управління, друкованих органів, видавництв, виносячи результати перевірки на обговорення ради або президії Спілки.
ДАЛІ

-->
Copyright MyCorp © 2019
зв'язок з нами - literarylifekirovohrad@gmail.com  Літературний сайт Рукопис літературна Україна Студія Микола Джеря   Дух Волі - суспільно-політичне інтернет-виданняУкраїнські традиціїУкраїнська книга Просвіта Голод